Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35.

2. Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika są przetwarzane przez EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy: wysłania zamówienia oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez nasz serwis. 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie internetowej (przycisk Zmień). Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.10.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby EM Band ORKIESTRY ROZRYWKOWEJ MIASTA JAWORZNA.

3. Wszelka korespondencja Użytkownika z EM Band ORKIESTRĄ ROZRYWKOWĄ MIASTA JAWORZNA winna odbywać się drogą elektroniczną.