Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

§ 9

Odpowiedzialność

1. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Imprezy, która leży wyłącznie po stronie Organizatora Imprezy. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego danej Imprezy i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem Imprezy. Odpowiedzialność EM Band ORKIESTRY ROZRYWKOWEJ MIASTA JAWORZNA wyłączona jest również gdy przekaz reklamowy danej Imprezy, niezależnie od formy, został umieszczony na stronie internetowej www.emband.sklep.pl, pod warunkiem, że informacje promujące Imprezę umieszczone przez EM Band ORKIESTRĘ ROZRYWKOWĄ MIASTA JAWORZNA na stronie www.emband.sklep.pl, zostały dostarczone przez Organizatora.

2. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie może również gwarantować, że informacje dotyczące Imprezy, dostarczone przez Organizatora, a umieszczone na stronie www.emband.sklep.pl są kompletne, poprawne i aktualne. Odpowiedzialność za informacje umieszczone na Bilecie oraz za informacje umieszczone na stronie www.emband.sklep.pl, a dostarczone przez Organizatora, ponosi wyłącznie Organizator.

3. Użytkownik winien sygnalizować EM Band ORKIESTRZE ROZRYWKOWEJ MIASTA JAWORZNA wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie odpowiada jednak za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie ma wpływu i które znajdowały poza kontrolą EM Band ORKIESTRY ROZRYWKOWEJ MIASTA JAWORZNA. 

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie przez EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres emband@wp.pl lub w formie listu na adres ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, zwrotny adres e-mail lub pocztowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Uznaje się Reklamacje wyłącznie w przypadku korespondencji za potwierdzeniem odbioru.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w ciągu 7 dni od otrzymania Reklamacji.

4. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub od daty otrzymania uzupełnień, o których mowa w p. 3, jeśli dotyczy.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres zwrotny e-mail lub pocztowy podany przez składającego reklamację w treści reklamacji.