Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

§ 7

Zakończenie procesu zakupu Biletu

1. Po dokonaniu wyboru opcji dostarczenia Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków rezerwacji Biletu wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu. Po zaakceptowaniu warunków rezerwacji Biletu, EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia zakupu Biletu.

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, winien podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję Faktura i podać niezbędne dane do jej wystawienia.

§ 8

Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot pieniędzy za Bilety

1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości). 

2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu Biletu celem uzyskania zwrotu pieniędzy, o którym mowa w ust.1 powyżej.

3. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu, miejsca Imprezy EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA poinformuje o tym fakcie Użytkowników, którzy kupili Bilety poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.emband.sklep.pl lub przesłanie tej informacji Użytkownikom e-mailem.

4. Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane są przez EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia odwołania Imprezy wyłącznie www.emband.sklep.pl

5. W przypadku zakupu Biletu drogą elektroniczną należy odesłać Bilet na adres poczty elektronicznej czym Użytkownik zobowiązany jest podać numer konta, na które mają być zwrócone pieniądze oraz dane i niezbędne do wykonania przelewu.

6. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA zastrzega, iż w przypadkach uzasadniających zwrot kosztów zakupu Biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na Bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu Biletów poprzez odesłanie ich listem poleconym zwracany będzie jedynie koszt podstawowy listu poleconego po stawce obowiązującej w dniu nadania przesyłki w Poczcie Polskiej. 

7. Zwrot ceny zakupu Biletu odbędzie się przelewem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych o których mowa w ust. 5.

8. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA zastrzega, iż wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanej Imprezy, a także jej przebiegu i realizacji należy kierować wyłącznie do Organizatora Imprezy.

9. Organizator Imprezy może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać przed zawarciem umowy poprzez informację zawartą na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie www.emband.sklep.pl